Protokoll för SeKeLs årsmöte den 10:e november, 2009

Närvarande: Jenny Hellström, Mathilda Flood, Veronica Liljeberg, Linnéa Lundell, Roger Green, Lina Marcusson, Johanna Mårdén, Sofie Renström, Kristofer Åberg, Lina Nygren, Anders Dahnielsson, Aron Nordmark, Kim Hättander, Sebastian Engdahl, Tom Andersson, Oskar Frank, Monica Johansson, Jonas Norstedt

Datum: 091110 kl. 18.00

Plats: Sal D26


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Justering av röstlängd. Röstlängden justerades.

§3. Val av två justerare och två rösträknare. Mathilda Flood och Lina Marcusson valdes till justerare och rösträknare.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

§5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes (se bilaga 1).

§6. Adjungeringar. Oskar Frank adjungerades till mötet.

§7. Rapport från sittande styrelse angående föreningens ekonomiska läge. Kassör Lina Marcusson redogjorde för föreningens ekonomiska läge (se bilaga 2).

§8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
a) Fastställande av verksamhetsplan. Ordförande Monica Johansson föredrog styrelsens förslag på verksamhetsplan 2010. Förslaget godkändes (se bilaga 3).
b) Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. Kassör Lina Marcusson föredrog styrelsen förslag på budget till 2010. Förslaget godkändes (se bilaga 4).

§ 9. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret. Valberedningen framhöll sina nomineringar och de nominerade fick kort presentera sig och svara på eventuella frågor från årsmötet. På de poster valberedningen inte inkommit med några nomineringar var posterna öppna för kandidatur på plats.
a) Val av ordförande. Aron Nordmark (880403-8555) valdes.
b) Val av vice ordförande. Peter Eriksson nominerades, men då han ej medgett sitt godkännande om att bli vald i sin frånvaro lämnades punkten utan åtgärd.
c) Val av sekreterare. David Gustafsson valdes i sin frånvaro, då han ej var närvarande men hade medgett sitt godkännande om att bli vald.
d) Val av kassör. Tom Andersson (900705-4696) valdes.
e) Val av utbildningsbevakare. Punkten lämnades utan åtgärd.
f) Val av kulturansvarig. Lina Nygren valdes.
g) Val av informationsansvarig. Anders Dahnielsson valdes.
h) Val av nollegeneral. Sebastian Engdahl valdes.
i) Val av arbetsmarknads- och alumniansvarig. Kristofer Åberg valdes.
j) Val av festerichef. Kim Hättander valdes.

§ 10. Val av redaktör för och kassör för Kult för det kommande verksamhetsåret. Då Kult inte är i drift utgår denna punkt.

§ 11. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret. Punkten lämnades utan åtgärd.

§ 12. Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret.
a) Val av ekonomisk revisor. Punkten lämnades utan åtgärd.
b) Val av sakrevisor. Mathilda Flood valdes.

§ 13. Motioner. Inga motioner inkomna, punkten lämnades utan åtgärd.

§ 14. Fastställande av medlemsavgift. Sekreterare Jenny Hellström yrkade på att medlemsavgiften står fast vid 60 kr/termin och 100 kr/år. Förslaget godkändes.

§15 Mötet avslutades.

Ordförande: Monica Johansson
Sekreterare: Jenny Hellström
Justerare och rösträknare: Mathilda Flood
Justerare och rösträknare: Lina Marcusson

Protokollet finns även som PDF.

Bilaga 1: Föredragningslista

§1. Mötets öppnande.

§2. Justering av röstlängd.

§3. Val av två justerare och två rösträknare.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. Adjungeringar.

§7. Rapport från sittande styrelse angående föreningens ekonomiska läge.

§8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

§9. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.

§10. Val av redaktör och kassör för Kult. för det kommande verksamhetsåret.

§11. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret.

§12. Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret.

§13. Motioner.

§14. Fastställande av medlemsavgift.

§15. Mötets avslutande.

Bilaga 2: Bokslut 2009

Bokslutet för 2009 finns att hämta som Excel-fil.

Bilaga 3: Verksamhetsplan 2010

Arrangemang under terminerna

Vårterminen 2010

 • Mottagning av nya studenter (nølleP)
 • Minst två kulturarrangemang
 • Tre fester samt en sittning
 • Träff för SeKeL-aktiva (aktivakväll)
 • Presentation av SeKeL och dess verksamhet för studenterna i intresseämnenas A-klasser samt KVB 2

Höstterminen 2010

 • Mottagning av nya studenter (nølleP)
 • Minst två kulturarrangemang
 • Minst två fester och en sittning
 • Träff för SeKeL-aktiva (aktivakväll)
 • Presentation av SeKeL och dess verksamhet för studenterna i intresseämnenas A-klasser samt KVB 1
 • Delta i Kalasmottagningen
 • Anordna Bokens Dag
 • Utnämnande av Årets Kulting enligt Kultingkriterier fastslagna på vårmöte 020522, om KULT är i drift

Arrangemang under verksamhetsåret

 • Utbilda och förbereda Styrelsen 2011
 • Skiftesfest för Styrelsen, sKVaLp och Nølleregeringen
 • Målning av SeKeL-, sKVaLp- och Nølleregeringsmärkena i märkesbacken
 • Expeditionstid varje vecka under pågående termin, med möjlighet för uppehåll under sommaren eller vid annan särskild helgledighet.
 • Ordna en kulturresa till en plats med kulturella möjligheter i utövande av kulturaktiviteter
 • Anordna minst tre arbetsmarknadsföreläsningar
 • Anordna – tillsammans med sKVaLp och Nølleregeringen – en jubileumsfest, då SeKeL firar 30 år 2010.

Kontinuerlig verksamhet

 • Informera medlemmarna om sektionen och dess verksamhet i enlighet med Informations- kanalsdokumentets riktlinjer
 • Regelbundet uppdatera hemsidan och utnyttja dess möjligheter att sprida information
 • Regelbundet sprida information till medlemmarna genom elektronisk post
 • Regelbundet informera genom SeKeLs anslagstavla
 • Samarbete med StuFF och andra sektioner vid den filosofiska fakulteten bl.a. genom deltagande vid SEKT-möten och utbildningsbevakarträffar
 • Främja för en god arbetsmiljö genom att informera sektionens studenter om vårt arbetsmiljöombud, samt att denna deltar i de möten universitetet ordnar för studentarbetsmiljöombuden
 • Samarbete med lokala teatrar och andra organisationer
 • Finansiering av Kult.s kostnader för distribution, om Kult. är i drift
 • Tillse att listor över varje termins medlemmar upprättas och sparas för alumniverksamheten
 • Utveckling av alumniverksamhet kombinerat med arbetsmarknadsinformation
 • Tillse att det återkommande anordnas sociala tillställningar av munter karaktär för föreningens medlemmar

Utbildningsbevakning

 • Arbeta för att utbildningen inom intresseämnena ska hålla hög kvalitet och utlovad standard
 • Aktivt delta i intresseämnenas institutioners beslutande organ
 • Aktivt delta i StuFFs utbildningsbevakarträffar
 • Arbeta för att öka kommunikationen mellan föreläsare och studenter
 • På StuFFs uppdrag bevaka att gällande lagar reglerandes verksamhet vid högskolor och universitet i Sverige följs, med tyngdpunkt på frågan om fungerande kursutvärderingar

Allmänna mål

 • Ökning av medlemsantalet
 • Bibehålla en stabil ekonomisk grund
 • Stärka sektionens inflytande och status gentemot universitetet
 • Arbeta för god och kontinuerlig kontakt med Kult.-redaktionen, om Kult. är i drift
 • Arbeta för fortsatt samarbete med Kafé Myran
 • Arbeta för fortsatt spridning av och stöd till Det Humanistiska Manifestet

Styrelsen uppmanas att

 • Arrangera en vårutflykt till trevlig vårplats om våren
 • Verka för fler sponsorer till sektionen
 • Ordna/delta i en nationell kulturvetarträff
 • Vidarearbetning av det politiska programmet
 • Vidareutveckling av Bokens dag
 • Vidareutveckling av expeditionstiden
 • Utöka marknadsföringen av sektionen
 • Starta ett kurslitteraturbibliotek för SeKeL-medlemmar på Kafé Myran
 • Återstarta/bibehålla följande aktiviteter:
  • Skrivarcirkel Suttung (eller liknande)
  • Bokcirkeln
  • Historiefikat
  • Idrottsutskottet
  • Kult.
  • Skrubben

Bilaga 4: Budget 2010

Budgeten för 2010 finns att hämta som Excel-fil.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
 • Kalendarium

   There are no events.
 • Kategorier

%d bloggare gillar detta: