Protokoll från SeKeLs vårmöte den 18:e maj, 2010

Närvarande: Anders Dahnielson, Monica Johansson, Jenny Hellström, Mathilda P Flood, Thomas Eriksson, Sofie Renström, Andreas Ivarsson, Elin Eriksson, Jonas Norstedt, Simon Hellman, Veronica Johansson, Petra Parmvi, Sophie Estassy Agerberg, Anna Johansson, Sebastian Engdahl, Tom Andersson, Linda Karlund, Kim Hättander, Kristofer Åberg, Peter Eriksson, David Gustafsson, Oskar Frank.

Plats: KY25
Datum: 2010-05-18 kl 17

§1 Mötets öppnande; Vice ordförande Peter Eriksson förklarade mötet öppnat.

§2 Justering av röstlängd; Röstlängden justerades.

§3 Val av justerare; Mathilda P Flood och Kim Hättander valdes.

§4 Val av rösträknare; Tom Andersson och Monica Johansson valdes.

§5 Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande; Godkändes.

§6 Fastställande av föredragningslista; Föredragningslistan fastställdes. Det noterades att alla handlingar inte tillkommit och att åtta punkter saknades.

§7 Adjungeringar; Ekonomiska revisorn Oskar Frank samt Elin Eriksson adjungerades.

§8 Beslut gällande eventuella tillägg i verksamhetsplanen; Inga tillägg.

§9 Entledigande av poster; Vice ordförande Peter Eriksson begärde entledigande från sin post.

§10 Tillsättande av eventuella vakanta poster; Patrik Nygren blir i sin frånvaro vald som ekonomisk revisor, efter hans godkännande. Angående valberedningen är inga nomineringar klara.

§11 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår; Före detta sekreteraren Jenny Hellström läser upp 2009 års verksamhetsberättelse. Mötet godkänner denna.

§12 Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår; Vice ordförande läser upp Kerstin Björssons revisionsberättelse. Mötet godkänner denna. Sakrevisor Oskar Frank läser sedan sin revisionsberättelse, och yrkar på ekonomisk ansvarsfrihet. Mötet godkänner detta.

§13 Ansvarsfrihet för föregående styrelse; Mötet beslutar enhälligt ansvarsfrihet för föregående styrelsen.

§14 Motioner:
a) Motion om overall; Sebastian Engdahl läser upp sin motion angående kavaj eller overall som sektionsplagg. Anders Dahnielson önskar att ett tydligt yrkande i motionen läggs till. Frågan diskuteras sedan av mötet. Då motionen saknade yrkande förklarades den ogiltig.

§15 Mötets avslutande; Mötets ordförande Peter Eriksson förklarar mötet avslutat.

Peter Eriksson, ordförande
David Gustafsson, sekreterare
Mathilda P Flood, justerare
Kim Hättander, justerare
Tom Andersson, rösträknare
Monica Johansson, rösträknare

Bilagor

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: