Protokoll för styrelsemöte den 27:e oktober, 2010

Närvarande: David Gustafsson, Anders Dahnielson, Veronica Johansson, Sebastian Engdahl, Kristofer Åberg, Tom Andersson, Lina Nygren.

Datum: 2010-10-27 kl 15
Plats: KG41


§1 Mötets öppnande; Vice ordförande David Gustafsson förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare; Anders Dahnielsson valdes till mötets sekreterare.

§3 Val av justerare; Tom Andersson valdes till mötets justerare.

§4 Adjungeringar; Inga adjungeringar.

§5 Godkännande av kallelse; Kallelsen godkändes ej.

§6 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Godkännande av föregående protokoll; Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§8 Rapporter.
a) Lina Nygren, kulturansvarig;
— arrangerar möte angående återupplivande av Kult. i sal D24 måndagen den 1/11 kl 12.
— har samlat in DIK-fakturor från alla som ska med på Kulturresan till Stockholm.
— har sålt biljetter till Holgerspexet den 5/11.
b) Tom Andersson, kassör;
— räknat på Nolle-P och konstaterat att det kommer att gå lite back då den preliminära budgeten inte stämde med verkligheten.
— har haft möte med vår ekonomiska revisor, Patrik Nygren, som tyckte att böckerna såg bra ut. Han ansåg dock att den nuvarande bokföringsmetoden är förvirrande och rekommenderade att SeKeL övergår till vanlig dubbel bokföring.
c) Kristofer Åberg, arbetsmarknads- och alumniansvarig;
— har bokat ett preliminärt datum för arbetsmarknadsföreläsningen med Kerstin Björsson måndagen den 22/11 kl 15.
— söker spons för föreläsningen.
d) Sebastian Engdahl, nollegeneral;
— har arbetat med kassör Tom Andersson rörande redovisning och ersättning för Nolle-P.
— söker efter ersättare till posten som general.
e) Veronica Johansson, festerichef;
— har skrivit sittningsavtal med HG till julsittningen
— har gått runt och informerat om festeriet och att det är dags att söka till det
— har planerat Drinkfesten den 20/11 kl 19.30 på Solhagagården
f) Anders Dahnielson, informationsansvarig;
— har snackat student- och universitetsliv och guidat runt tredje årets gymnasieelever från Bergska skolan i Finspång.
— har tillsammans med StuFF:s informatör Miroslav Hristov och informationsansvariga från övriga sektioner bildat ett informationsutskott, INFOU, med syftet att utbyta idéer samt öka marknadsföringen av kåren och sektionerna.
g) David Gustafsson, vice ordförande; Inget nytt.

§10 Bordlagda frågor.
a) Medlemsavgift/STURE; Mötet beslutade:
— att ordförande Aron Nordmark till nästa styrelsemöte skall framställa vårt nuvarande avtal med StuFF samt all information och dokumentation rörande STURE.

§11 Nya frågor.
a) Avtalsrapport till StuFF; (Se bilaga 1 och 2.) Mötet beslutade:
— att det är AMO-ansvariges (dvs vice ordförande) uppgift att lämna uppgifter till punkt 4 rapporten.
— att det är ordförandens uppgift att lämna uppgifter till punkt 6, 7, 8 i rapporten.
— att det är utbildningsbevakarens uppgift att i övrigt lämna uppgifter, sammanställa och lämna in avtalsrapporten till StuFF.
— att det är kassörens uppgift att lämna fakturan till StuFF i samband med rapporten.
b) Interutbildning; Mötet beslutade:
— att internutbildningen flyttas till Toms studentkorridors gemensamma utrymme den 4/11 kl 18.
— att alla uppmanas ta med sina SeKeL-pärmar och dokument.

§12 Övriga frågor.
a) Aktivakväll; Bordlades.
b) Försäljning av biljetter till Drinfesten; Mötet beslutade:
— att kulturansvarig Lina Nygren säljer biljetter till Drinkfesten under Kulturresan.

§13 Motioner; Motioner till årsmötet behandlades. (Se bilaga 3 och 4.)
a) “Motion om avskaffande av sakrevisor”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att rekommendera avslag.
b) “Motion om förändring av intresseämnen”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att rekommendera godkännande.
c) “Motion om förändring av Kult.:s särställning”, motionär Aron Nordmark; Bordlades.
d) “Motion om förändring av Kult.:s särställning”, motionär Anders Dahnielson; Bordlades.
e) “Motion om förändring av mötesordning”, motionär Aron Nordmark; Bordlades.
f) “Motion om förändring av valberednngens arbete”, motionär Aron Nordmark; Bordlades.

§14 Expeditionstid;
— Lina Nygren sitter onsdagen 3/11 kl 12-13 framför HumSam.

§15 Nästa möte; Nästa styrelsemöte hålls 3/11 kl 15.

§16 Mötets avslutande; Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

David Gustafsson, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Tom Andersson, justerare

Bilaga 1

Avtalsrapport

Bilaga 2

Exempel faktura

Bilaga 3: Motion om avskaffande av sakrevisor

Stadgarna för Sektionen För Kultur i Linköping har inte uppdaterats sen 2004. Stadgarna är idag i mångt och mycket ett hinder för ett effektivt arbete. Denna motion syftar till att avskaffa sakrevisorn.

Jag föreslår:

— att punkt 8.4, 8.4.1 och 8.4.1.1 ändra ”revisorer” till ”ekonomisk revisor”

— att i punkt 8.4.1 ändra ordalydelsen till ”Årsmötet utser ekonomisk revisor.”

— att i punkt 8.4.1.1 ändra ”revisorsposterna” till ”revisorsposten”.

— att i punkt 9 tillfoga punkt 9.8 Verksamhetsberättelse med följande ordalydelse ”I verksamhetsberättelsen redogör styrelsen för hur de följt verksamhesplanen samt uppställda styrdokument. I vad mån någonting inte genomförts skal styrelsen ge en utförlig förklaring till detta.”

Bilaga 4: Motion om förändring av intresseämnen

Stadgarna för Sektionen för Kultur i Linköping har inte uppdaterats sedan 2004, varför de innehåller intresseämnen som det inte längre arrangeras kurser i vid Linköpings universitet. Denna motion syftar till att ta bort de intresseämnen som inte längre finns och ersätta dem med andra ämnen inom kulturområdet.

Jag föreslår:

— att intresseämnet ”Det kulturella arvet” i punkt 3 stryks.

— att intresseämnet ”Visuell kultur” i punkt 3 stryks.

— att intresseämnet ”Idéhistoria” läggs till punkt 3.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: