Protokoll för SeKeL extra årsmöte den 16 mars, 2011

Närvarande: Lina Nygren, Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Lisa Klingblom, Stefan Karlström, Fanny Mihailidou, Linnea Eder, Rasmus Wahlman, Veronica Johansson, Linda Karlund, Sophie Estassy Agerberg, Sigrid Jansson, Denisé Cassel, Michaela Fingal, John Edström, Aron Nordmark, Patrik Nygren, Thomas Eriksson.

Datum: Onsdagen den 16 mars 2011, kl 17:15

Plats: KY26, Key-huset

§1. Mötets öppnande; Mötet öppnades av Ellen Nilsson.

§2. Justering av röstlängd; Se bilaga.

§3. Val av mötets ordförande; Styrelsens ordförande Ellen Nilsson.

§4. Val av mötets sekreterare; Styrelsens sekreterare Cecilia Backlund.

§5. Val av två justerare och rösträknare; Mötet valde Aron Nordmark och Lina Nygren.

§6. Adjungeringar; Mötet adjungerade Patrik Nygren.

§7. Mötets stadgeenliga utlysande; Mötet har utlysts genom stadgenlig kallelse och dagordning.

§8. Fastställande av föredragningslista; Föredragningslistan godkändes med ändring i ordning av motioner (punkt §20 a. till §14 a).

§9. Styrelsen 2010 verksamhetsberättelse för sitt verksamhetsår; Verksamhetsberättelsen lästes upp och mötet yrkade på ändringar gällande festeriets verksamhet och styrelsen avskaffande av expeditionstid. Mötet ajournerades i 5 minuter för att läsa igenom och ändra aktuella punkter. Sedan kunde den godkännas.

§10. Styrelsen 2010 ekonomiska berättelse för sitt verksamhetsår; Den ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes.

§11. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2010; Revisorernas berättelser lästes upp och godkändes.

§12. Beslut gällande ansvarsfrihet för styrelsen 2010; Mötet beslutade att ge styrelsen 2010 ansvarsfrihet.

§13. Fastställande av verksamhetsplan för resten av verksamhetsåret; Verksamhetsplanen har ändrats på vissa punkter, den lästes upp och godkändes sedan.

§14.
a. Motion om STURE (Motionär: Ellen Nilsson); Styrelsen föreslår bifall. Motionen diskuterades, och det framgick att det finns problem rörande alumnimedlemsskap. Mötet beslutade att: —Anta Ellen Nilssons motion om STURE samt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att inskaffa ett särskilt alumnimedlemskap.
b. Fastställande av medlemsavgift och budget för resten av verksamhetsåret; En diskussion om inköpet av Kult.tidningar uppdagades, mer om detta kommer att fastställas i avtalet mellan SeKeL och den framtida föreningen Kultingen. Mötet beslutade att: —Fastställa medlemskapet till 50kr/termin och att godkänna budgeten.

§15. Enlediganden;
Entledigande av Christoffer Göransson från posten som vice ordförande; Mötet beslutade att: —Att entlediga Christoffer Göransson.
Entledigande av David Gustafsson från posten som informationsansvarig; Mötet beslutade att: — Att entlediga David Gustafsson.

§16. Val av vice ordförande för resten av verksamhetsåret; Styrelsen nominerar Lisa Klingblom. Mötet beslutade att —Godkänna detta.

§17. Val av informationsansvarig för resten av verksamhetsåret; Styrelsen nominerar Stefan Karlström. Mötet beslutade att —Godkänna detta.

§18. Val av valberedning för verksamhetsåret; Ellen Nilsson och Tom Andersson kandiderar. Mötet beslutade att —Godkänna detta.

§19. Val av revisorer för verksamhetsåret; Patrik Nygren och Linnea Eder kandiderar. Mötet beslutade att —Godkänna detta.

§20. Motioner;
a. Motion om revidering av stadgar (Motionärer: Ellen Nilsson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Anders Dahnielson, John Edström); Motionen lästes upp. Styrelsen föreslår bifall. Mötet beslutade att: —Godkänna.
b. Motion om sektionsplagg (Motionärer: Anders Dahnielson, Anna Johansson); Styrelsen har inget beslutsförslag. Mötet beslutade att ställa motionen i kontraproposition till motion C. —Motionen antogs efter sluten omröstning och votering om bifall med 14 röster mot 4.
c. Motion för fastställande av kavaj som sektionsplagg (Motionär: Thomas Eriksson); Styrelsen har inget beslutsförslag. Mötet beslutade att ställa motionen i kontraproposition till motion B. —Motionen avslogs efter sluten omröstning.

§21. Övriga frågor; Inga övriga frågor.

§22. Mötets avslutande; Mötet förklarades avslutat av Ellen Nilsson.

Ellen Nilsson; Ordförande
Cecilia Backlund; Sekreterare
Aron Nordmark; Justerare
Lina Nygren; Justerare

Bilagor

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: