Protokoll för gemensamt styrelse- och fadderimöte angående Nolle-P den 9 maj, 2011

Närvarande: Ellen Nilsson, Kristofer Åberg, Lisa Klingblom, Lina Nygren, Linnéa Eder, Fanny Mihailidou, Tom Andersson, Anders Dahnielson, Cecilia Backlund.

Datum: 2011-05-09 kl 15

Plats: D315, Campus Valla, Linköping


§1 Mötets öppnande; Ordförande Ellen Nilsson förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare; Anders Dahnielson valdes till mötets sekreterare.

§3 Val av justerare; Lina Nygren valdes till justerare av mötets protokoll.

§4 Adjungeringar; Inga adjungeringar. Alla närvarande tillhörde styrelsen eller fadderiet.

§5 Utvärdering av tidigare Nolle-P; Cecilia Backlund föredrog frågan utifrån den utvärdering styrelsen genomfört under styrelsemötet den 27 april 2011. Därefter diskuterades punkterna och mötet beslutade om åtgärd.
a) Delegering och sammarbete; Nollegeneralen behöver delegera mer och arbeta för ett bättre sammarbete inom fadderiet.
— Nollegeneralen måste delegera när det blir för mycket att göra och uppgifterna betungande.
— Fadderiet borde vara större inför höstens Nolle-P; 3 st fadderister är egentligen för lite.
— Det skall vara tydligt vem som gör vad och vilka ansvarsområden som finns inom fadderiet.
— Fadderiet uppmanades att använda sin epostlista och se till att hela fadderiet hålls informerat.
— Följa Nolleregeringens styrdokument.
b) Möten; Fadderiet bör ha fadderimöten och tillsammans planera och utföra Nolle-P så att det inte blir rörigt.
— Fadderiet skall ha återkommande möten och stämma av med varandra.
— Fadderiet har bokat ett möte. Uppmanas av styrelsen att ha flera möten kontinuerligt
— Följa Nolleregeringens styrdokument.
c) Informera styelsen;
— Fadderiet skall informera styrelsen om arbetet med Nolle-P kontinuerligt
— Fadderiet skall ha ett tätare samarbete med styrelsen.
d) Utskick; Se till att information om Nolle-P och sektionen går ut med institutionernas utskick till antagna studenter.
— Fadderiet inväntar uppgifter om datum och antagningstal från Pernilla Ahrén. Utskicken brukar dock göras i början av juli.
— Fadderiet ska ta reda på hur mycket material vi får lägga med.
— Som minimum skall en dubbelsidig A4 läggas med. Information om Nolle-P från fadderiet på en sida och information om sektionen från styrelsen på den andra.
— Anders Dahnielson tar på sig att formge styrelsen del av utskicket.
— För information som inte får plats i utskicket skall det hänvisas till SeKeLs hemsida.
e) Nolle-P på SeKeLs hemsida;
— Nya inloggningsuppgifter för bloggen skall skickas ut till Nollegeneralen.
— Fadderiet skall se till att informatören får information från fadderiet.
— Styrelsen skall se till att Informatören gör sitt jobb.
— Schema skall läggas upp i god tid på hemsidan.
— Övrig information som inte får plats i exempelvis utskick skall läggas upp på hemsidan.
f) Nolleböcker;
— Fadderiet ska trycka tillräckligt med nolleböcker så att alla nollan såväl som faddrar kan få ett exemplar.
g) Nolleskylt; Utforma en mall för SeKeLs nolleskyltar som kan användas från år till år.
— Fadderiet skall utveckla en mall.
— Förslag till mönster är en Hamlet-dödskalle.
— Fadderi och faddrar skall vara hårdare med att nollan alltid bär sin nolleskylt.
— Införa straffnolleskylt.
h) Nollepaket; Sätta samman ett nollepaket, en sponsrad kasse med nollebok, nollekort, kartor, information från sektionen och kåren samt material från sponsorer.
— Arbetet med att ta fram ett nollepaket går vidare inom styrelsen och fadderiet.
— Lisa Klingblom är sponsansvarig svåväl inom styrelsen som fadderiet.
i) Tydlighet; Då Nolle-P och inte minst den första dagen kan vara lite rörig, gäller det att ge klara besked då sådant som kanske är självklart för fadderi och faddrar kan vara mycket förvirrande för nollan. Särskilt som att det är lätt att tappa bort folk men också ger ett dåligt intryck om det är allt för rörigt.
— Inte ändra tider som är överenskommna.
— Tydligare information om mötesplatser.
j) Närvaro; Alla aktiviteter under Nolle-P är lika viktiga oavsett om det rör sig om sittning, annan alkoholaktivitet eller alkholfri aktivitet.
— Fadderiet skall infinna sig på alla aktiviteter.
— Som fadder och fadderist prioritera Nolle-P så långt som det är möjligt.
— Att försöka få med och uppmuntra nollan att delta oavsett typ av aktivitet.
k) Kommunikation; Vi behöver ha bättre kommunikation så att den första dagen inte känns rörig och oplanerad. Fadderiet hade inte någon större koll på faddrarna vilket utgjorde en svår brist.
— Aktivt valla ned nollan från uppropen. Faddrar väntar utanför HumSam.
— Ställa upp ett vaktschema för faddrar och fadderi så att alla vet vem som gör vad och var.
— Bättre telefonkedjor och information till dem som skall använda dem.
— Alla ska vara kontaktbara per telefon.
— Se till att alla nollan och faddrar kommer med i smsgruppen för Nolle-P och att den används med sunt förnuft.
— Se till att exempelvis fadderi och faddrar har en intern smsgrupp för Nolle-P.
l) Ekonomi; Fadderiet borde ha bättre koll på nolleekonomin, pengar och kvitton.
— Fadderiet skall utse en ekonomisk assistent.
— Underlätta kassörens arbete så långt det är möjligt.
— Upprätta en budget som läggs fram för SeKeLs styrelse.
m) Uppträdande; Fadderi och faddrar skall hålla sig i representabelt tillstånd alternativt vara helt nyktra.
— Tumregeln är att inte vara fullare än den nyktraste nollan.
— Det är inte acceptabelt att bete sig så att man blir utkastad.
— Nyktra faddrar bör få sina sittningsbiljetter subventionerade eller helt betalda.
— Nolle-P pågår dygnet runt under mottagningens veckor, även då det inte är några schemalagda aktiviteter, vilket innebär att man är i sin roll som fadderist och fadder under hela mottagningen.
n) Toastmaster; Hedersuppdraget att vara toastmaster har devalverats under de senaste två åren. Dels har respekten mot toastmastern minskat, dels har toasmastrandet blivit slarvigare och mindre kompetent.
— Fadderi och faddrar bör, samt informera nollan om, att respektera toastmastern.
— Festeriet bör respektera toastmastern.
— Fadderi och faddrar bör se till att nollan lär sig sittningsånger och att sittningsetikett upprätthålls, exempelvis att det slås i bordet på rätt ställen (varken mer eller mindre).
— När det tågats in i salen så är det toastmastern som presiderar över sittningen. Inte ordförande, styrelse, nollegeneral, fadderi, festerichef eller festeri.
— Till hedersuppdraget att vara toastmaster bör en lämplig person utses. Egenskaper som önskas är kunskap i sittningsånger, instruktioner, traditioner och sittningsetikett, kunna ta ton, samt inte minst ha koll.
o) Mindre nollegrupper; Mindre nollegrupper är att föredra så att man kan byta nummer, lära känna och prata ihop sig innan de stora aktivteterna drar igång. Att det så kallade “faddermyset” utgått ur schemat de senaste två åren har gjort sammanhållningen i många fall blivit sämre. Tyvärr begränsas sådant av antalet faddrar, som i dagsläget uppgår till 10 st, vilket är för lågt.
— Fadderiet skall verka för att få fler faddrar och ordna extra utbildning för dem.
p) Utvärdering;
— Utvärderingen skall återge Nolle-P på ett fullständigt, sanningsenligt och passande vis.
— Utvärderingen skall ta upp såväl positiva som negativa saker.
— Fadderi och styrelse skall ta fram en utväderingenkät som alla fadderister och faddrar skall fylla i. Enkäten skall vara en del av materialet Nollegeneralen skall ta i beaktan i sin utvärderingen av Nolle-P.
— Styrelsen och dess utskott skall utvärdera alla sina evenemang.
— Styrelsen och dess utskott skall ta fram bättre kvalitativt och kvantitativt underlag för sina utvärderingar.
— Rapporter från utvärderingar skall finnas bilagda till styrelseprotokoll.
q) Tydligare kommunicera namn;
— Fadderiets namn behöver kommuniceras bättre även inom kåren då det numera endast refereras till som “SeKeL” istället för “Nolleregeringen”.
— Fulsittningen under Nolle-P heter “Ost, Vin & Poesi”. Inte “Poesi-sittningen”, “Ost & Vin-sittningen” eller liknande. Fulsittningen skall under inga omständigheter refereras till som “fyllesittningen” eller liknande.
— Finsittningen under Nolle-P heter “Nollesittning”.

§6 Alkoholtillstånd; Mötet beslutade:
— Att endast ha en gratis och en betald alkoholaktivitet under Nolle-P. Kunskapsprov behövs då inte utföras och endast platstillstånd behövs sökas.
— Vinbrännbollen behöver inte hägnas in.

§7 Depositiont till Flamman; Kassör Tom Andersson skall lämna en deposition på 1000 kr till Flamman så fort som möjligt för Ost, Vin & Poesi den 27 augusti 2011.

§8 Nollemärket;
— Skall följa Nolle-P temat och får vara daterat.
— Endast 50 st bör beställas från Premiemax och säljas för 20 kr/st.
— Beställningen finansieras ur budgeten för Nolle-P.

§9 Nästa möte; Mötet beslutade att hålla styrelsemöte torsdag 12/2 kl 12-13. Lokal meddelas senare.

§10 Mötets avslutande; Ordförande Ellen Nilsson förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Lina Nygren, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: