Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 25:e oktober 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom, Lina Nygren.

Tid: 2011-10-25 kl 12
Plats: Rydsvägen 148 C

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Lina Nygren valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den fastställdes och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Det lästes upp och justerades som elektroniskt dokument.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har föreslagit för InovationskontoretETT att de kan komma och föreläsa den 21:a november, men dem har inte svarat. Har varit i kontakt med universitetets alumniansvarig och berättat om de ändrade definitionerna av alumniskapet. Har tänkt ut olika namn inför att kunna utse årets alumn.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har skrivit många motioner. Har varit på Atena-möte i Stockholm där Maria Vikander kom och berättade om Bologna-processen, det finns olika dilemman rörande olika betygssystem som fortfarande behöver redas ut. Det har också skett en syftesförskjutning som står i vägen för ett system som kan hållas likvärdigt för alla. Det kommer att hållas möte för att diskutera detta tidigt i vår, där alla DIKmedlemar har möjlighet att närvara och få resan betald.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har genomfört skördefesten och det kom 20 st. Har hämtat ut overallerna som nu finns för ettorna att hämta. 28st är nu anmälda till Ovve-invigningen. Har varit på FFmöte de är det bland annat togs upp att FF inte tolererar tilläggen som görs på kravallbiljettspriserna, då de säljs i andra hand. Det behöver stoppas.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har bokfört. Har kontaktat de nya kandidaterna för styrelsen. Har lagt upp 2 protokoll på hemsidan. Har också tagit fram ett nytt förslag på budget för nästa år. Har haft möte med Lina om Nolle-ps ekonomi.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Har fått svar från Johan Birath och han kan tyvärr inte komma på Bokens dag. Kommer gå på AMOmöte imorgon den 26:e, tar med mig SeKeLs synpunkt på de låsta vilorummen, det går inte att ta sig in.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
—Inget att rapportera.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Har tillsammans med Anders skrivit motionen om återinförandet av vårmötet. Har försökt boka buss men bokningspersonen gick inte att få tag på. Har haft möte med Tom om Nolle-ps ekonomi.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Har suttit på expeditionstid och lagt upp protokoll på styrelsemailen.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har varit på SEKT-möte. Och det nämndes att önskemål finns om att inrätta en mentorbank för sektionsarbete och styrelser. Nämnde att vi kommer hålla Bokens dag den 17:de november. Har i egenskap av del i valberedningen pratat med John och han går med på att kandidera till posten arbetsmarknadsansvarig.

§7 Bordlagda frågor.

§8 Nya frågor.
a. Behandling av “Motion angående återinförandet av Vårmötet”;
Motionen diskuterades och klargjordes. Den innebär ändringar i stadgarna om den röstas igenom. Om vi yrkar på omedelbar justering efter denna punkt så kan vi gå vidare på årsmötet och förutsätta att ändringen gäller. Styrelsen beslutade att rekommendera bifall.
b. Behandling av “Motion angående SeKeLs intresseämnen”;
Den innebär att lägga till de nyligen införlivade ämnena till listan av SeKeLs intresseämnen. Styrelsen beslutade att rekommendera bifall.
c. Behandling av “Motion om uppdatering av SeKeLs Jämlikhetsdokument”;
Punkten i stadgan behandlar ett möte som inte längre existerar som företeelse. Styrelsen beslutade att rekommendera bifall.
d. Behandling av “Motion om uppdatering av SeKeLs Politiska program”;
SeKeLs politiska program behöver ändras för att anpassas till ändringar gällande kårobligatoriet. Även två fall av meningsbyggnad behandlas i motionen. Styrelsen beslutade att rekommendera bifall med förslaget att formuleringen i yrkandet gällande kårobligatoriet kan förbättras.
e. Behandling av “Motion om uppdatering av SeKeLs Informationskanalsdokument”;
Styrelsen beslutade att rekommendera bifall.
f. Behandling av “Motion om sektionsplagg i SeKeLs stadgar”;
Styrelsen beslutade att rekommendera bifall, med förslag om tillägg för guldfärgade revärer för styrelsen, respektive två för ordföranden utöver de vita.
g. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011;
Vi beslutar att ta detta beslut per capsulam, med deadline till och med den 29:de.
h. Fastställande av styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2011;
Vi beslutar att ta detta beslut per capsulam, med deadline till och med den 29:de.
i. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012;
Vi föreslår att lägga till verksamhetsplanen att göra relevanta ändringar för att bli en ”Grön” sektion, även att specificera vad de olika eventen som arrangeras av sektionen innebär. Ett annat förslag är också att skriva till en punkt om att införa Bokens dag som ett års-återkommande ambitiöst profilevent. Vi beslutar att ta detta beslut per capsulam, med deadline till och med den 29:de.
j. Fastställande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2012;
Förslaget lästes upp av Tom Andersson. Vi beslutar att ta detta beslut per capsulam, med deadline till och med den 29:de.
k. Fastställande av valberedningens förslag på kandidater till styrelsen för verksamhetsåret 2012;
Förslaget lästes upp.
l. Behandling av övriga motioner från styrelsens ledamöter per capsulam;
Vi besluter att behandla Anders Dahnielsons per capsulam, med deadline till och med den 29:de.

§9 Övriga frågor;
a. Bokens dag; Avstämning;
Anders har hållt kontakt med föreläsare inför bokens dag. Vi behöver ta fram motiv för lakan för att kunna marknadsföra dagen under vecka 45-46. Ellen och Linnéa tar på sig att arbeta med detta. Tom har varit i kontakt med olika antikvariat, men endast fåt svar från 2 av 4, varav en tackat ja. Efter Bokens dag ämnar vi gå vidare till Baljan som har torsdagsöppet för samkväm.
b. Månadens alumn; Avstämning;
Kristofer har tänkt ut olika namn inför att kunna utse årets alumn.
c. Ryggmärke till overaller;
Vi behöver ta kontakt med profilpartner för att få reda på kostnader för att ta fram schabloner och trycka. Tom åtar sig att göra detta.
d. Expeditionstidsgruppens förslag;
Det presenterades och diskuterades. Anders föreslog dessutom att vi ska köpa in 2 stycken pumptermosar som vi kan fylla med kaffe bryggt på Kafé Myran. Vi behöver också hålla fast vid att minst båda de schemalagda för expeditionstiden hämtar materialet på Myran.
e. Testamenten; Gemensamma och enskilda;
Vi behöver var och en skriva de testamenten som behöver finnas till hands för kommande SeKeLstyrelser.
f. Flickr-kontot;
Vi behöver lägga upp bilder på detta kontot så att våra aktiviteter dokumenteras.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: Den 3:e november kl. 11.00-13.00.

§11 Expeditionstid; Tom och Ellen sitter den 26:e.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Lina Nygren
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: