Protokoll för SeKeLs årsmöte den 7 november 2011

Tid: Måndagen den 7 november 2011, kl 17:30
Lokal: TEMCAS, Temahuset

Närvarande:
Anders Dahnielson, Kristofer Åberg, Leo Nilsson, Eic Hjelmberg, Linnéa Eder, Cecilia Backlund, Martin Torstensson, Pontus Wretman, Ellen Nilsson, Lisa Edvall, Max Nilsson, Tom Andersson, Sigrid Jansson, Johan Davidsson, Isak Borgemo, Kim Ederstål, Anna Nilsson, Stina Lundgren, Jolin Uvman, Patrik Nygren, Alexander Högberg.

1. Mötets öppnande; Ellen Nilsson förklarade mötet öppnat.

2. Justering av röstlängd; Röstlängden justerades och godkändes. Anders Dahnielson, Kristofer Åberg, Leo Nilsson, Eic Hjelmberg, Linnéa Eder, Cecilia Backlund, Martin Torstensson, Pontus Wretman, Ellen Nilsson, Lisa Edvall, Max Nilsson, Tom Andersson, Sigrid Jansson, Johan Davidsson, Isak Borgemo, Kim Ederstål, Anna Nilsson fanns ha rösträtt.

3. Val av mötets ordförande; Ellen Nilsson valdes i egenskap av ordförande för SeKeL.

4. Val av mötets sekreterare; Cecilia Backlund valdes i egenskap av sekreterare för SeKeL

5. Val av två justerare tillika rösträknare; John Edström och Sigrid Jansson valdes.

6. Adjungeringar; Stina Lundgren, Jolin Uvman, Patrik Nygren, Alexander Högberg adjungerades med förslag- och yttranderätt.

7. Mötets stadgeenliga utlysande; Utlysande skedde stadgeenligt och godkändes.

8. Fastställande av föredragningslista; Föredragningslistan godkändes med ändringen att punkt 20 a behandlas först för att sedan återgå till föreslagen ordning. Motion 20 a antogs och justerades varefter de två punkterna 13 och 14 lades till.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för sitt verksamhetsår; Frågan bordlades av mötet.

10. Styrelsens ekonomiska berättelse för sitt verksamhetsår; Frågan bordlades av mötet.

11. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret; Frågan bordlades av mötet.

12. Beslut gällande ansvarsfrihet för avgående styrelse; Frågan bordlades av mötet.

13. Rapport från sittande styrelse angående föreningens verksamhet under det pågående året; Rapporten lästes upp av Anders Dahnielson och godkändes av mötet.

14. Rapport från sittande styrelse angående föreningens ekonomiska läge;
Rapporten lästes upp av Tom Andersson och godkändes av mötet.

15. Fastställande av nästa års verksamhetsplan; Anders Dahnielson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. Mötet biföll förslaget.

16. Fastställande av nästa års budget och medlemsavgift; Tom Andersson föredrog styrelsens förslag till budget och medlemsavgift. Mötet biföll förslaget..

Mötet ajournerades i 10 minuter efter punkt 16. Stina Lundgren och Jolin Uvman lämnade mötet.

17. Val av styrelse; Tom Andersson och Ellen Nilsson i valberedningen presenterade sina nomineringar. Mötet beslutade:
– att välja Anna Nilsson (19920428-4104) till ordförande.
– att välja Lisa Edwall till vice ordförande.
– att välja Isak Borgemo (19911128-0252) till kassör.
– att välja Johan Davidsson till sekreterare.
– att välja John Edström till utbildningsbevakare.
– att välja Sofia Gustavsson i sin frånvaro till arbetsmarknad- och alumniansvarig.
– att välja Erik Hjelmberg till informatör.
– att välja Leo Nilsson till kulturansvarig.
– att välja Pontus Wretman till festerichef.
– att välja Martin Torstensson till nollegeneral.

18. Val av valberedning; Valberedningen lämnade inget förslag. Inga kandidaturer anmäldes. Mötet beslutade:
– att vakantsätta båda posterna.

19. Val av revisorer; Valberedningen nominerade Anders Dahnielson till sakrevisor. Valberedningen lämnade inget förslag och inga kandidaturer anmäldes till posten ekonomisk revisor. Mötet beslutade:
– att välja Anders Dahnielson till sakrevisor.
– att vakansätta posten ekonomisk revisor.

20. Motioner.
a. Motion angående återinförande av Vårmötet;
Anders Dahnielson föredrog motionen.

Därefter yrkade Anders Dahnielson:
– att punkten “Bokslut till och med maximalt tio dagar innan årsmötets genomförande” i 9.1.3 Möteshandlingar i stadgarna stryks.
– att en ny punkt ”rapport från sittande styrelse angående föreningens verksamhet under det pågående året” läggs till i 9.1.10 Föredragningslista i stadgarna.
– att en ny punkt “Rapport från sittande styrelse angående föreningens verksamhet” läggs till i 9.1.10 Föredragningslista i stadgarna.
– att ändra punkt f under Mötehandlingar i motionens text från “Gällande verksamhetsplan och budget samt styrelsens eventuella förslag till budget” till “Gällande verksamhetsplan och budget samt styrelsens eventuella förslag till justeringar”.
– att konsekvensändra “årsmöte” till “vårmöte” i motionens text.

Mötet beslutade:
– att bifalla motionen i sin helhet.
– att bifalla Anders Dahnielsons yrkande.
– att justera punkten med omedelbar verkan.

b. Motion angående SeKeLs intresseämnen;
Anders Dahnielson föredrog motionen.

Därefter yrkade Anders Dahnielson:
– att första stycket i Verksamhetsplan 2012 ändras från “Sektionen för Kultur i Linköping representerar alla studenter som studerar historia, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, filosofi, medie- och kommunikationsvetenskap eller studerar kulturvetarprogrammet vid Linköpings universitet, LiU.” till “Sektionen för Kultur i Linköping representerar alla studenter som studerar historia, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, filosofi, socialantropologi, medie- och kommunikationsvetenskap eller studerar kulturvetarprogrammet vid Linköpings universitet, LiU.”.

Mötet beslutade:
– att bifalla motionen i sin helhet.
– att bifalla Anders Dahnielsons yrkande.

c. Motion om uppdatering av SeKeLs Jämlikhetsdokument; Ander Dahnielson föredrog motionen. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

d. Motion om uppdatering av SeKeLs Informationskanalsdokument; Anders Dahnielson föredrog motionen. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

e. Motion om uppdatering av SeKeLs Politiska program;
Anders Dahnielson föredrog motionen.

Därefter yrkade Anders Dahnielson:
– att stryka motionens första att-sats.
– att meningen “Kårobligatoriet är idag det bästa sättet att få studentkåren att fungera.” i stycket 2.2 Studentinflytande ersätts med formuleringen “Kårobligatoriet är det bästa sättet att få studentkåren att fungera. Medlemskap i kåren är idag det enda sättet att få studentkåren att fungera.”

Mötet beslutade:
– att bifalla motionen i sin helhet.
– att bifalla Anders Dahnielsons yrkande.

f. Motion om sektionsplagg i SeKeLs Stadgar;
Anders Dahnielson föredrog motionen.

Därefter yrkade Anders Dahnielson:
– att “i vitt” stryks från stycket om Allmänt sektionsplagg i motionen

Mötet beslutade:
– att bifalla motionen i sin helhet.
– att bifalla Anders Dahnielsons yrkande.

21. Övriga frågor; Inga övriga frågor.

22. Mötets avslutande; Mötet förklarades avslutat av Ellen Nilsson.

Ellen Nilsson ordförande
Cecilia Backlund sekreterare
John Edström justerare/rösträknare
Sigrid Jansson justerare/rösträknare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: