Protokoll för SeKeLs vårmöte den 14 mars 2012

Tid: 2012-03-14 kl. 17:15
Plats: TEMCAS

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Justering av röstlängd; Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Lisa Edwall, Isak Borgemo, Pontus Wretman, Leo Nilsson, Martin Torstensson, Ellen Nilsson, Kristoffer Åberg, Cecilia Backlund, Rasmus Wahlman, Linnea Eder, Herman Omstedt.

§3 Val av mötets ordförande; Anna Nilsson.

§4 Val av mötets sekreterare; Johan Davidsson.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare; Cecilia Backlund och Rasmus Wahlman.

§6 Adjungeringar; Inga.

§7 Mötets stadgeenliga utlysande; Utlysandet av vårmötet skede den 14 februari, exakt 4 veckor innan mötet. Exakt en vecka innan mötet skickades den fastställda dagordningen ut med tid, plats och alla väsentliga dokument. Mötesdeltagarna godkände mötet som stadgeenligt.

§8 Fastställande av föredragningslista; Den fastställdes och godkändes.

§9 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår; Ellen Nilsson läser upp verksamhetsberättelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och lade den till handlingarna.

§10 Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår; Cecilia Backlund läser upp den ekonomiska berättelsen. Mötesdeltagarna godkände den ekonomiska berättelsen och lade den till handlingarna.

§11 Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår; Anna Nilsson läser upp sakrevisionen för sekels styre 2011. Sakrevisor Emil Åkerö beviljar ansvarsfrihet. Mötesdeltagarna godkände sakrevisionen och lade den till handlingarna.

§12 Beslut gällande ansvarsfrihet för personer som innehaft förtroendeuppdrag under föregående verksamhetsår; Mötet beviljar förra årets styrelse ansvarsfrihet.

§13 Beslut gällande eventuella tillägg i verksamhetsplanen och eventuella justeringar av budgeten för pågående verksamhetsår; Vi har inga justeringar av budget eller tillägg i verksamhetsplanen.

§14 Eventuella entledigande av poster; Inga.

§15 Tillsättande av eventuella vakanta poster

a)      Val av valberedning; Ellen Nilsson och Lisa Edwall väljs som valberedning.

 

b)     Val av revisorer; Mötet väljer Anders Dahnielson till sakrevisor och Tom Andersson till ekonomisk revisor.

 

§9 Motioner; Inga.


§10 Övriga frågor;
Inga.

§11 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: