Protokoll för SeKeL ordinarie årsmöte 12 december, 2012

Kallade: SeKeLs medlemmar, SeKeLs valberedning, SeKeLs revisorer

Tid: onsdag 12 december kl. 17.00

Lokal: TEMCAS (Tema-huset, Campus Valla)


1. Mötets öppnande;
Anna Nilsson förklarade mötet öppnat.

2. Justering av röstlängd;
Enligt bilaga.

3. Val av mötets ordförande;
Anna Nilsson valdes i egenskap av ordförande för SeKeL.

4. Val av mötets sekreterare;
Johan Davidsson valdes i egenskap av sekreterare för SeKeL.

5. Val av två justerare tillika rösträknare;
Jakob Kullman och John Edström valdes.

6. Adjungeringar;
Inga adjusteringar.

7. Mötets stadgeenliga utlysande;
Det är stadgeenligt och godkändes.

8. Fastställande av föredragningslista;
Den godkändes med ändringen att punkt 11, 12, 13 och 17 stryks ur föredragningslistan. Punkt 11, 12 och 13 på grund av att dessa istället tas upp på vårmötet. 17 på grund av att det inte finns några vakanta poster.

9. Rapport från sittande styrelse angående föreningens ekonomiska läge;
Rapporten lästes upp och godkändes.

10. Rapport från sittande styrelse angående föreningens verksamhet under det pågående året; Rapporten lästes upp och godkändes.

14. Fastställande av nästa års verksamhetsplan;
Verksamhetsplanen klargjordes. John Edström yrkar på att stryka tredje punkten och ersätta den med: ”undersöka möjligheten att ordna arbetsmarknadsdag tillsammans med andra fakulteter.” Ellen yrkar på att under internverksamet i punkt ett ändra från ”utbilda och förbereda styrelsen 2013” till ”utbilda och förbereda styrelsen 2014.” John Edström yrkar på att lägga till en punkt under styrelsen skall där det står: ”undersöka möjligheten att vid behov, starta utskott för planerade evenemang” John Edström yrkar på att stryka andra och sista punkten under utbildningsbevakaren skall. John Edström yrkar på att stava rätt på nollegeneral. John Edström yrkar på att lägga till punkten ”att aktivt söka nya kontakter med kulturytrare i länet” under kulturansvarig skall. Anders yrkar på att under presentation av sektionen ska det stå ”ställa ut på KALAS-mottagningen i samarbete med StuFF” istället för ”delta i KALAS-mottagningen i sammarbete med Stuff.” Mötet röstar för  alla yrkanden. Verksamhetsplanen godkändes och antogs med de nya ändringarna.

15. Fastställande av nästa års budget och medlemsavgift;
Den lästes upp och antogs. Mötet ajournerades här i 40 minuter på grund av att Isak och Anders ändrat några summor i budgeten och så att man kan se uträkningarna i budgeten. Den godkändes och antogs med dessa ändringar.

16. Val av styrelse;
Valberedningen fick ordet och presenterade sina nomineringar. John Edström yrkar på sin motion rörande val av styrelse 2013 där han vill slå ihop och därmed minska antalet styrelseposter. John frågar Ellen Nilsson som tillhör valberedningen hur de har hittat de nya kandidaterna och om valberedningen överhuvudtaget talat med alla innan. Ellen svarar att hon har pratat med alla nya kandidater. John menar att styrelsen skulle informerat valberedningen om hur många poster man ville nominera, men detta har inte hänt utan man har helt enkelt antagit att man ska hitta tio nya kandidater. Anders Danielsson föreslår att man har kvar tio i styrelsen, men slå ihop vissa poster ändå där man är två tillsammans. Anders poängterar även att tanken att minska antalet styrelsemedlemmar har funnits tidigare. John säger att detta förslag är mer som en väckarklocka.Sofia Gustafsson och Hilde van den Bergh förklarar att styrelsen har diskuterat Johns motion rörande val av styrelse och då bestämde att ha kvar alla poster bl.a. på grund av att det redan tar mycket tid att sitta på en post. John håller med om detta, men tycker att det är tråkigt när man ibland nästan måste tvinga folk att kandidera. Anders föreslår att det ska finnas mer utskottsarbete då det nästan alltid är folk som hoppar av styrelsen. Detta skulle ge mer stabilitet. John håller med Anders om detta. Framförallt eftersom att vi tidigare under mötet i punkt 14 bestämt att vi ska skapa mer utskott. Hilde tror att det blir fler som engagerar sig i sektionen om man har fler styrelseposter som innan och inte fler utskott istället. John hävdar det motsatta och tycker att vi behöver testa ett nytt sätt. Anna Nlsson berättar att styrelsen ställt sig bakom valberedningens nomineringar och hon tycker att Johns motion rörande val av styrelse är ett bra förslag, men tycker att man ska avvakta nästa års styrelses arbete och ta ett beslut vid nästa årsmöte utifrån deras jobb och hur situationen ser ut då. Lisa Edwall frågar John hur det skulle gå till om man röstade igenom motionen, hon tycker det vore onödigt att göra någon besviken. John tror inte detta kommer att bli aktuellt eftersom mötet med största sannolikhet kommer att rösta emot förslaget, men om det skulle bli det får man kandidera till post för post. Anders yrkar på att bifall av Johns motion. Anna tycker att vi jobbar på att få igenom detta nästa termin om läget är liknande. Mötet röstar om motionen. Motionen avslås. Mötet godkände valberedningens förslag för de tio styrelseposterna.

18. Val av valberedning;

Styrelsen nominerar Martin Torstensson och Johan Davidsson till valberedningen 2013. Mötet godkände styrelsens förslag.

19. Val av revisorer;
Valberedningen nominerar John Edström som sakrevisor och Isak Borgemo som ekonomisk revisor. Mötet godkände valberedningens förslag.

20. Motioner.

a)      Motion på SeKeLs stadga rörande 11.1.1; Motionen utgår då det redan är beslutat, men inte ändrat i stadgarna.

b)     Motion på SeKeLs stadga rörande 10.1.1.3 Funktioner; Styrelsen yrkar på bifall. Mötet godkänner förslaget.

c)      Motion på SeKeLs stadga rörande 10.1 Styrelsen; Styrelsen yrkar på bifall. Mötet godkänner förslaget. Motionen är omedelbart justerat.

 

24. Övriga frågor;

 

25. Mötets avslutande; Mötet avslutades av Anna Nilsson.

 

 

Ordförande, Anna Nilsson                                            Sekreterare, Johan Davidsson

 

 

________________________                                       ___________________________

 

Justerare, Jakob Kullman                                               Justerare, John Edström

 

 

_______________________                                         __________________________

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: