Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 18 januari 2013

Närvarande: Louise Almqvist, Elinor Andersson, John Andersson, Sabina Johansson,
Natalia Karlstorp, Kristina Larsson, Anna Nordström, Simon Stattin

Tid: 2013-01-18 Kl. 12:00
Plats: KY25

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nordström.

§2 Val av justerare; Simon Stattin

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt
dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Elinor Andersson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Ingen rapport
b) Simon Stattin, utbildningsbevakare;
— Ingen rapport
c) Emma Hägglund, festerichef;
— Inte närvarande
d) Sabina Johansson, informationsansvarig;
— Sabina kommer uppdatera hemsidan och lägga upp en länk till Nolleregeringens blogg
e)Jakob Kullman, kassör;
— Inte närvarande
f) Natalia Karlstorp, vice ordföranden;
— Natalia ska genomföra ett projektarbete med Simon Stattin. Målet med projektet är att
marknadsföra och förtydliga att vice ordförande också är sektionens miljöombud.
g) Kristina Larsson, nollegeneral;
— Nollningen börjar på måndag, den 21 januari. Kristina bad styrelsen att presentera sig för
nollorna fredagen den 25 januari i Key-huset.
h) Louise, kulturansvarig;
— Louise önskar nybilda det kulturutskott som finns beskrivet i verksamhetsplanen.
i) John Andersson, sekreterare;
—Ingen rapport.
j) Anna Nordström, Ordförande;

— Anna kommer införskaffa pärmar till styrelseledamöterna för att underlätta
dokumenthantering.

§8 Bordlagda frågor.

a) Kulturutskottet: Beslut om skapande av kulturutskottet tas på nästa möte.
b) Tackfest för fadderister och faddrar: Styrelsen diskuterade huruvida det ska
arrangeras en tackfest för faddrar och fadderister och i så fall vilka som ska arrangera
det.

§9 Nya frågor.

a) Mötestider upplägg: Ordinarie möte äger rum varannan måndag klockan 12:00, med
det första mötet den 28 januari. Extrainsatta möten äger rum när så behövs.
b) Humanistdygnet: Representanter från styrelsen ska närvara under Humanistdygnet på
Östergötlands museum den 19-20 april för att marknadsföra sektionen.
c) Kafé Myran: Styrelsen beslutade att samarbetet med Kafé Myran ska fortsätta enligt
gällande avtal.
d) ”Utsparkning”: Förslaget handlar om ett avsked för sektionens avgående studenter.
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget trots många frågetecken kring vad
utsparkningen egentligen ska innebära. Förslaget är under utredning.

§10 Övriga frågor;

a) Pärmar: Mötet beslutade att alla styrelsemedlemmar ska ha pärmar med stadgar,
testamente och rapporter för att bättre kunna överblicka och hålla ordning på sitt
arbete. Anna ansvarar för införskaffandet av pärmarna.

§11 Nästa möte; Måndag 28 Januari 12:00

§12 Expeditionstid; Expeditionstid är på onsdagar mellan 12:00 – 13:00. Ett
expeditionstidsschema har fastställs och första expeditionstiden är den 30 januari då John och
Simon ansvarar.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande, Anna Nordström

Justerare, Simon Stattin

Sekreterare, John Andersson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: