Projekt Athena

Projekt Athena är ett nationellt projekt med representanter på alla de stora lärosätena i Sverige, däribland i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Umeå och Linköping. Projektet syftar till att höja humaniorans status i såväl samhället som på arbetsmarknaden.

Kärnan i detta arbete är att aktivera humaniora­studenterna själva och få dem att tro på den kompetens som deras utbildning genererar. På detta sätt önskar initiativtagarna väcka en medvetenhet kring vad humaniorastudenter faktiskt lär sig, samt hur denna kunskap kan tillämpas och ge perspektiv på varför den är så viktig.

Initiativtagarna för Projekt Athena uppmärksammar att humaniorans status är låg idag, och att det existerar både en uttalad och en tyst nedvärdering av humaniora. Detta beror till stor del på att det finns en begränsad medvetenhet hos studenter och arbetsmarknad om vad en humanistisk examen leder till för kompetenser. Det finns exempelvis en rad generella egenskaper och kompetenser som genereras genom en humanistisk examen, så som analytiskt tänkande, en kännedom om mänsklig kultur och ett kritiskt tänkande, för att nämna några få. Och sådana kompetenser är eftertraktade på arbetsmarknaden. Men då den kunskapskälla som humaniorastudenter utgör varken uppmärksammas eller omtalas tar istället den nedvärderande synen på humanistiska ämnen över och leder till färre undervisningstimmar och sämre förutsättningar på arbetsmarknaden för humaniorastudenter.

För att bryta detta mönster av nedvärdering syftar Projekt Athena till att få humaniorastudenter att tro på sina utbildningar och de kompetenser de genererar för att senare ställa större krav på sina utbildningar. Som hjälp för att uppnå dessa mål skapades två nyckeldokument: Det humanistiska manifestet och Kompetensguiden.

I manifestet presenteras projektets mål, dess uppkomst samt dess krav, vilka är:

  1. Ökad lärarledd tid vid alla humanistiska utbildningar. För att säkra de humanistiska utbildningarnas kvalitet och status måste universiteten gå ifrån de genomsnittliga 4 lärarledda timmarna i veckan till 15 timmar.
  2. Att lärosäten skall aktivt coacha humaniorastudenterna och ge dem arbetslivsanknytning. För att göra övergången till arbetsmarknaden smidigare samt för att skapa en insikt hos eleverna om hur de kan tillämpa sina förvärvade kunskaper krävs det att universiteten visar på en tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad samt att de konkretiserar kunskapernas tillämpning i arbetslivet för studenterna. Detta innebär att universiteten måste föra en diskussion med humaniorastudenterna om hur de kan använda sig av de kunskaper de förvärvar till en större grad än vad de gör idag.
  3. Stolta humanister i alla sektorer. Detta är den egentliga kärnan i hela arbetet, tror inte vi humanister på oss själva kommer ingen annan göra det. Tro på din utbildning och dina kunskaper, de är värdefulla!

Den andra nyckeltexten är Kompetensguiden som är tänkt att studenterna själva ska kunna använda för att få förståelse för hur deras kunskaper kan relateras till arbetsmarknaden. Guiden är grundad på utbildningarnas läroplaner och kartlägger vad för slags kompetenser specifika humanistiska ämnen ger samt vilka generella kunskaper och egenskaper som en student med en examen inom humaniora förvärvat. Dock skall den inte betraktas som en regelrätt pekpinne, utan istället som titeln föreslår, som en guide.

Projektet söker alltid nya medlemmar som önskar vara med och förändra humanioras ställning. Om du som student är intresserad av att ta del av Projekt Athenas verksamhet och vara del av projektgruppen i Linköping kontakta då våra projektledare i Linköping; Anders Dahnielson och David Torell.

Mer information och påskrivning av vår namninsamling hittar du på http://projektathena.se. Besök oss även gärna på facebook.

  • Kalendarium

      There are no events.
%d bloggare gillar detta: